Wahyira Me

Aha
Atswade atwade
Yeeaaahhh, eebah

Hwe aakodie bia aa ebe sore atia we no ennye yie
Akodie bia heii ebe sore atia me no ennye yie tekyerema
Akodie bia aa ebesore no ebe sore atia me no ennye yie
Tekyerema bia aa yebu no fo dada

Who God bless
Hwe aakodie bia aa ebe sore atia we no ennye yie
Akodie bia heii ebe sore atia me no ennye yie tekyerema
Akodie bia aa ebesore no ebe sore atia me no ennye yie
Tekyerema bia aa yebu no fo dada
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me

Medi medi medi nkunim
Ne bohye nyinaa beba mo oo
Akodeɜ biaa ebesore engyina
Efise onyame nsa wor me so
Medi medi medi nkunim
Ne bohye nyinaa beba mo oo
Akodeɜ biaa ebesore engyina
Efise onyame nsa wor me so
Aaaaai, obonni a wo now tow nwom wae
Na erenkye kwraa wase four beye bebree
Akodeɜ biaa ebesore engyina
Efise nsa keseɜ bi da me so
Medi medi medi nkunim
Ne bohye nyinaa beba mo oo
Akodeɜ biaa ebesore engyina
Efise onyame nsa wor me so
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Meto nwom, Meto nwom, Meto nwom
Me sa, me sa, me sa
Ma himm, ma himm, ma himm, ma himm
Me ye dede, me ye dede, me ye dede, me ye dede
Aha, hehe eee

Meto nwom, Meto nwom, Meto nwom
Me sa, me sa, me sa
Ma himm, ma himm, ma himm, ma himm
Me ye dede, me ye dede, me ye dede, me ye dede
Mayi na ye abrenyinaa
Efise onyame nsa wor me so
Kase mediii
Medi medi medi nkunim
Ne bohye nyinaa beba mo oo
Akodeɜ biaa ebesore engyina
Efise onyame nsa wor me so
Medi medi medi nkunim
Ne bohye nyinaa beba mo oo
Akodeɜ biaa ebesore engyina
Efise onyame nsa wor me so
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Efise wahyira me, ye hyira me
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)
Yehyira me (Yehyira me)

Mi se nyi se wa nka a meka meka meka meka meka
Se Yesu ye, aoo medeɜ me ka
Se Yesu ye
Se wo feri a medeɜ, me ka oo meka meka meka meka
Se Yesu ye, aoo medeɜ me ka
Se Yesu ye
Yesu wa wu agye me nkwa ama ma de me ho
Yesu wa wu agye me nkwa ama ma de me ho
Yesu wa wu agye me nkwa ama ma de me ho
Yesu wa wu agye me nkwa ama ma de me ho
Se wanka meka meka meka meka meka
Se Yesu ye, aoo medeɜ me ka
Se Yesu ye
Se wo fere a meka meka meka meka meka
Se Yesu ye, aoo medeɜ me ka
Se Yesu ye
Se wanka meka meka meka meka meka

Wahyira Me Video

Search for song or artist
New Lyrics
Submit Lyrics

Would you like to contribute lyrics? Please submit them here.

Browse artists