Back To The Cross

Jubu traces the origin 

of Joyous Celebration in 

which they sang “Back to the cross” 

in local dialect(Zulu)

Iyasho inhliziyo uJesu ngiyamazi

Uthethelel’ izono sengiya laph’ ekhona

Iyasho inhliziyo ithi nci-nci bo

Wandithand’ uJesu lo

Kush’ incwadi njalo

Ngiyingane yakhe

Anginaw ‘amandla

Yebo uJesu uyangithanda

Uyangithanda incwadi isho nje

Singabantwana abancane

abahlala ethembeni

Usizi, usizi, usizi asinalo

Back To The Cross Video

Search for song or artist
New Lyrics
Submit Lyrics

Would you like to contribute lyrics? Please submit them here.

Browse artists